Liitumistasu ja tarbimistingimuste muutmise tasu metoodika

Võrguga ühendamist (liitumist) ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmist elektrivõrgus reguleerib elektrituruseadus (RT I 2003, 25, 153; 2007, 23, 120) ja selle § 42 lg 1 p 4 alusel võrgueeskiri (RT I 2003, 49, 347; 2007, 37, 255). Võrgueeskirja § 32 sätestab liitumistaotluse esitamise ja liitumislepingu sõlmimise reeglid. Võrgueeskirja § 33 sätestab liitumis- ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise põhimõtted.
Elektrituruseaduse § 73 lõike 1 kohaselt kooskõlastab võrguettevõtja Konkurentsiametiga
elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu
arvutamise metoodika.

 1. Üldsätted
  1.1. Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ (edaspidi võrguettevõtja) liitumistasu ja tarbimistingimuste muutmise tasu
  metoodika (edaspidi metoodika) määrab kindlaks, milliste põhimõtete alusel võtab
  võrguettevõtja liitujalt uue võrguühenduse loomise või olemasoleva võrguühenduse
  tarbimistingimuste muutmise eest tasu.
  1.2. Võrguettevõtja loob uusi võrguühendus pingel 0,38 kV.
 2. Mõisted
  Käesolevas metoodikas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja võrgueeskirjas toodud
  tähenduses, kui metoodikast ei tulene teisiti:
  2.1 arendusinvesteering – investeering, mis toob kaasa olemasolevate klientide või klientide
  grupi varustuskindluse paranemise ja mille teostamine finantseeritakse ex-ante reguleeritavate
  võrgutasude kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka;
  2.2 liituja – tarbija, kes taotleb oma elektripaigaldise ühendamist võrguettevõtja võrguga või
  olemasoleva võrguühenduse tarbimistingimuste muutmist;
  2.3 liitumisleping – uue võrguühenduse loomiseks või tarbimistingimuste muutmiseks
  võrguettevõtja ja liituja vahel kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või
  elektroonilises vormis sõlmitav leping;
  2.4 liitumine – liituja elektripaigaldise ühendamine võrguettevõtja võrguga või olemasoleva
  võrguühenduse tarbimistingimuste muutmine;
  2.5 liitumistasu – liituja poolt uue võrguühenduse loomise eest võrguettevõtjale makstav tasu;
  2.6 regulatsiooni periood – periood, mille jooksul võrguettevõtja rakendab liitumis- ja tingimuste
  muutmise tasusid. Regulatsiooni periood on 12 kuud ja see ei pea kattuma kalendriaasta ega
  ettevõtte majandusaastaga. Regulatsiooniperiood algab 30 päeva peale käesoleva metoodika
  kooskõlastamist Konkurentsiameti poolt;
  2.7 tarbimistingimused – pingesüsteem, võrguühenduse läbilaskevõime amprites või lubatud
  võimsus kilovattides, liitumispunkti asukoht ja mõõtepunkti või- punktide asukoht;
  2.8 tarbimistingimuste muutmise tasu – tarbimistingimuste muutmise eest liituja poolt
  võrguettevõtjale makstav tasu.
 3. Liitumis- ja tarbimistingimuste muutmise tasu põhimõtted
  3.1 Võrguga ühendamise eest võetavat liitumistasu või tarbimis-tingimuste muutmise eest
  võetavat tasu arvutades lähtub võrguettevõtja selleks tehtavatest põhjendatud kulutustest .
  2
  3.2 Liitumis- või tarbimistingimuste muutmise tasu hulka arvatakse uue tarbimisvõimsuse
  ühendamiseks või olemasolevate tarbimistingimuste muutmiseks vajalikud kulud, sealhulgas
  uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevate elektripaigaldiste ümberehitamise kulud.
  3.3 Võrguettevõtja eristab raamatupidamises arenduskohustuse raames tehtavaid
  arendusinvesteeringuid ja liituja poolt tasutava liitumis- või tarbimistingimuste muutmise
  tasust teostatavaid investeeringuid põhivarasse.
  3.4 Võrguettevõtja ei tohi liitumis- või tarbimistingimuste muutmise tasudesse lülitada
  investeeringuid, mida võrguettevõtja teostaks võrgu arendamiseks ka juhul kui võrguga ei
  liituks uusi tarbijaid.
  3.5 Võrguettevõtja arvestab tasude arvestamisel perspektiivsete tarbijate liitumise ning juba
  liitunud tarbijate tarbimisvõimsuse suurendamisega, võttes seejuures arvesse piirkonna
  arengukavasid ja planeeringuid.
  3.6 Tasude arvestamisel lähtub võrguettevõtja turuosaliste võrdse kohtlemise printsiibist ning
  arvutab kõikidele sarnastes tingimustes olevatele tarbijatele tasud ühtsest printsiibist lähtuvalt.
  3.7 Liitumislepingu pakkumises esitatud eeldatav liinide ja alajaamade ehitusmaksumus ning
  muud teostatavad investeeringud peavad põhinema kulupõhistel turuhindadel.
  3.8 Tarbimisvõimsuse vähendamisel võrguettevõtja tasu ei võta. Samuti ei võta võrguettevõtja
  tasu (välja arvatud tarbimisvõimsuse taastamisega seotud põhjendatud kulud) kui tarbija on
  vahepeal tarbimisvõimsust vähendanud, kuid soovib taastada endise võimsuse ja
  tarbimisvõimsuse vähendamisest ei ole möödunud rohkem kui 3 aastat.
  3.9 Võrguettevõtja on liitumislepingust tuleneva võrguühenduse kohustatud looma või
  tarbimistingimusi muutma mitte pikema aja jooksul kui 12 kuu jooksul alates liitumislepingu
  sõlmimisest, tingimusel, et võrguettevõtja kohustuste täitmist ei takista vääramatu jõu asjaolud
  ega liituja tegevus või tegevusetus.
  3.10 Liitumisel ja tarbimistingimuste muutmisel lähtub võrguettevõtja optimaalsest võrgu
  konfiguratsioonist, heast inseneritavast, efektiivseimast lahendusest ning liituja soovidest.
  3.11 Võrguettevõtja arvestab liitumis- või tarbimistingimuste muutmise tasu eraldi igale
  konkreetsele liitumisele lähtudes põhjendatud kuludest.
  3.12 Liitumislepingu pakkumine on töövõtuleping, mille eelarve on mittesiduv võlaõigusseaduse §
  639 mõistes. Kui tegelik liitumistasu maksumus kujuneb madalamaks kui liituja poolt tasutud,
  siis maksab võrguettevõtja tarbijale proportsionaalselt tagasi makstud ning tegeliku
  liitumistasu maksumuse vahe. Kui tegelikud kulutused, mida eelarve koostamisel ei olnud
  võimalik ette näha, ületavad liitumistasu, tasub liituja täiendavalt tegeliku liitumistasu
  maksumuse vahe või loobub liitumisest. Loobumisel tagastab võrguettevõtja liitujale tema
  poolt makstud liitumistasud