Tüüptingimused

Kehtivad alates 25.01.2018

 1. ÜLDSÄTTED
 1. Käesolevad Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgulepingu tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt kodu- ja äritarbijale (edaspidi: tarbija või pool) võrguteenuste osutamist pingel kuni 0,38 kV.
 2. Tüüptingimused ei reguleeri tarbijale elektrienergia müümist. Elektrienergia ostmiseks tuleb tarbijal sõlmida eraldi asjakohane leping (v. a üldteenuse või võrguettevõtja osutatava avatud tarne korral, kui elektriost toimub võrguettevõtja veebis avaldatud tüüptingimuste alusel), mille eelduseks on liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguühenduse kasutamiseks kehtiva võrgulepingu olemasolu.
 3. Võrguettevõtja järgib võrguteenuste osutamisel tarbijate võrdse kohtlemise põhimõtet ja tarbija tarbimisandmete töötlemisel konfidentsiaalsuse kohustust.
 1. MÕISTED
  1. Võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses toodud tähenduses, välja arvatud juhul, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.
  2. Allolevaid mõisteid kasutatakse tüüptingimustes järgmises tähenduses:
   1. edastamistasu põhitariif – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti/kWh) pingel 0,38 kV;
   2. edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00–23.00, suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik – senti/kWh) pingel 0,38 kV;
   3. edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh) pingel 0,38 kV;
   4. elektrikatkestus – võrguettevõtja võrgus, liitumispunktis ja/või mõõtepunktis elektrivarustuse osaline või täielik katkemine või katkestamine või võrguühenduse läbilaskevõime piiramine, millega võib kaasneda ka võrguühenduse katkemine või katkestamine;
   5. võrgutasud – võrguettevõtja hinnakirjas ettenähtud tasud, mida võrguettevõtja võib õigusakti, võrgulepingu või tüüptingimuste alusel tarbijalt küsida;
   6. võrguteenused – liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimaldamine, liitumispunktini elektrienergia edastamine, nõuetekohase mõõteseadme paigaldamine võrgus edastatud elektrienergia koguste mõõtmiseks või määramiseks, mõõtepunktis elektrienergia koguste ja võrguteenuste mahu mõõtmine või määramine, mõõteandmete kogumine ja töötlemine, lisateenuste osutamine;
   7. võrguteenuste osutamine mõõtepunktis – võrguteenuste osutamine liitumispunktiga seotud ehitise sisepaigaldises asuvas võrguettevõtja ja tarbija vahel kokkulepitud mõõtepunktis, mis ei ühti liitumispunkti asukohaga, näiteks korter kortermajas;
   8. võrguühenduse läbilaskevõime – võrguettevõtja poolt tarbijale lubatud võrguühenduse kaitseseadme nimivool.
 1. VÕRGUTEENUSTE OSUTAMINE JA KVALITEEDINÕUDED
  1. Võrguettevõtja osutab tarbijale õigusaktides, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras võrguteenuseid.
  2. Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral on ette nähtud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.”
  3. Võrguettevõtja ei vastuta pingekvaliteedi ega elektrikatkestuse eest peale liitumispunkti tarbija elektripaigaldises.
  4. Võrguühenduse ja võrguteenuste osutamise tehnilised tingimused määrab võrguettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
  5. Võrguettevõtja viib tarbija mõõtepunkti üle kauglugemisele õigusaktis sätestatud tähtajaks, tarbijat kauglugemisele üleminekust eelnevalt teavitades. Sellisel juhul loetakse tarbija poolt kauglugemisele ülemineku teate kättesaamisest võrguleping mõõteseadme osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.
  6. Kui ehitises on või paigaldatakse mõõteseadmete mõõtekeskus, võib võrguettevõtja tarbijat sellest eelnevalt teavitades viia ehitise mõõtepunktid ehitise mõõtekeskusesse. Sellisel juhul loetakse mõõtepunkti muutmise teate kättesaamisest võrguleping mõõtepunkti asukoha osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.
  7. Tarbija saab oma elektripaigaldist ja –seadmeid kaitsta äikesest tingitud liigpingete ning võrgus esineda võivate kiirete pingemuutuste eest vastavate kaitse- või lisaseadmete paigaldamisega, mille kohta saab rohkem lisainfot küsida võrguettevõtjalt.
  8. Liitumispunktiga ühendatud tarbija enda tarbeks elektrienergiat tootva seadme kasutamise tingimustes lepib tarbija võrguettevõtjaga eelnevalt võrgulepingus kokku.
  9. Võrguettevõtjal on õigus keelduda võrguteenuse osutamisest õigusaktis sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõtja põhjendab tarbijale oma keeldumist.
 1. NÕUDED ELEKTRIPAIGALDISTELE, ELEKTRI- JA MÕÕTESEADMETELE
  1. Pooled tagavad, et nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised, elektri- ja mõõteseadmed vastavad õigusaktidele, standarditele ja tehnilistele eeskirjadele.
  2. Tarbija ei või kasutada elektripaigaldisi ega -seadmeid, mis häirivad teiste isikute elektriseadmete kasutamist ja/või mille kasutamine ei ole lubatud.
  3. Pool ei või teise poole nõusolekuta teha lülitustoiminguid teise poole elektripaigaldises.
  4. Tarbija tagab 5 (viie) päeva jooksul võrguettevõtjalt teate saamisest ligipääsu võrguettevõtja elektripaigaldistele, elektri- ja mõõteseadmetele.
  5. Kui mõõteseadme kontrollimisel selgub, et mõõteseadme viga on suurem, kui lubatud, on poolel õigus nõuda võrguteenuste mahu ümberarvestamist kuni 3 (kolm) aastat tagasiulatuvalt. Mõõteseadme kontrollimise kulud tasub tarbija üksnes juhul, kui mõõteseadme kontroll tehti tarbija taotlusel ning kontrolliga ei tuvastata lubatust suuremat mõõteseadme viga.
 1. ELEKTRIKATKESTUSED
  1. Võrguettevõtjal on õigus teha või lubada elektrikatkestust võrgus ja/või liitumispunktis ja/või mõõtepunktis järgmistel juhtudel:
   1. avariiolukorras ja rikke korral;
   2. kui tarbija elektripaigaldised ei ole kooskõlas õigusakti nõuete või võrguettevõtja poolt ette nähtud tehniliste tingimustega;
   3. erakorralises olukorras õigusaktiga sätestatud tingimustel tarbimise piiramisel;
   4. vääramatu jõu esinemisel;
   5. võrgu- või elektri lepingu olulisel rikkumisel, sealhulgas võlgnevuse korral;
   6. üldteenuse eest võlgnevuse korral;
   7. võrguettevõtja poolt avatud tarne katkemisel tarbijale osutatud avatud tarne eest võlgnevuse korral;
   8. elektrienergia ebaseadusliku tarbimise või võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise korral;
   9. võrgus ehitus-, remont- või hooldustööde tegemiseks;
   10. tarbija taotlusel;
   11. muul õigusaktis sätestatud alusel.
  2. Kui elektrikatkestus toimus tarbijast tingitud põhjusel, taastab võrguettevõtja elektrivarustuse, kui tarbija on kõrvaldanud elektrikatkestuse aluseks olnud asjaolu ja hüvitanud võrguettevõtjale elektrikatkestusega ning võrguühenduse taastamisega seotud põhjendatud kulud.
  3. Elektrikatkestus, sh võrgu läbilaskevõime piiramine ei vabasta tarbijat võrgutasude maksmise kohustusest, kui õigusaktist ei tulene teisiti.
  4. Tarbija ei või taastada võrguettevõtja poolt katkestatud võrguühendust.
 1. MÕÕTMINE
  1. Edastatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu mõõdab või määrab ja mõõteandmed töötleb võrguettevõtja õigusaktides ja/või tüüptingimustes ja/või võrgulepingus sätestatud korras.
  2. Seni, kuni tarbijal on kohustus mõõteandmed võrguettevõtjale ise teatada, võtab tarbija võrguettevõtjaga kokkulepitud arveldusperioodi viimase kuu viimasel päeval mõõteandmed ja teatab need võrguettevõtjale 3 (kolme) päeva jooksul. Tarbimiskohas kauglugemisseade olemasolul võtab mõõteandmed võrguettevõtja.
  3. Võrgutasude hinnakirja või seaduses sätestatud riikliku koormise (maks, tasu) muutuse jõustumisel esitab tarbija võrguettevõtjale muudatuse jõustumiskuupäevale eelneva kuupäeva seisuga mõõteandmed 3 (kolme) päeva jooksul, välja arvatud kauglugemisseadme korral, kui mõõteandmed võtab võrguettevõtja ise.
  4. Kui tarbija ei esita võrgulepingus või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras võrguettevõtjale mõõteandmeid, on võrguettevõtjal õigus mõõteandmed prognoosida.
  5. Kui tarbija mõõtepunkti on paigaldatud reaktiivenergia mõõtmisseade, tasub tarbija arveldusperioodil tarbitud ja võrku antud reaktiivenergia eest vastavalt võrguettevõtja hinnakirjale.
  6. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramise kord on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.
  7. Tarbijast sõltumatul põhjusel nõuetekohase mõõteseadmega mõõtmata elektrienergia tarbimise korral määrab võrguettevõtja elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu võttes aluseks võrguühenduse nimipinge, kaitseseadme nimivoolu ja selle kasutusteguri ning elektrienergia tarbimise ajavahemiku. Edastatud elektrienergia kogus ja osutatud võrguteenuste maht määratakse sellise meetodiga võrgulepingu sõlmimisest või viimasest mõõteseadme tehnilisest kontrollimisest kuni nõuetekohase mõõtmise taastamiseni, kuid mitte üle 3 (kolme) aasta tagasiulatuvalt.
  8. Mõõteseadmelt mõõteandmete kogumist ei loeta mõõtepunkti ega mõõteseadme tehniliseks kontrolliks.
  9. Kui võrguettevõtja mõõdab edastatud elektrienergia koguseid ja võrguteenuste mahtu nii liitumispunktis kui ka mõõtepunkti(de)s peale liitumispunkti on koguste ja mahu erinevuse korral võrguettevõtjal õigus määrata koguste ja mahu vahe täpsusega 1 kWh tasumiseks kas liitumispunkti suhtes võrgulepingu sõlminud tarbijale, ehitise siseelektripaigaldise haldajale või liitumis- ja/või mõõtepunktidega seotud tarbijatele proportsionaalselt.
  10. Võrguettevõtja avaldab oma veebilehel teabe selle kohta, kuidas tarbija pääseb ligi oma tarbimisandmetele ning esitab tarbija soovi korral õigusaktis sätestatud korras talle tasuta tema tarbimisandmed.
  11. Võrguettevõtja teatab mõõtepunktis tarbijale elektrit müüvale elektrimüüjale tarbimisandmed õigusaktis sätestatud korras.
 1. TASUD JA ARVELDAMINE
  1. Tarbija tasub võrgutasusid, muid võrguteenuse osutamisega kaasnevaid tasusid ja riiklikke koormisi (maksud, tasud) õigusaktis, võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas ettenähtud korras ning ulatuses.
  2. Arveldusperiood on üldjuhul 1 (üks) kalendrikuu, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
  3. Arve väljastatakse tarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt ja see tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtjale.
  4. Kui tarbija ei teata võrgulepinguga ettenähtud juhul ja tähtaegadel võrguettevõtjale mõõteandmeid, on võrguettevõtjal õigus esitada võrguteenuste eest tarbijale prognoosarve.
  5. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (võrguettevõtja kulutused, viivised, intressid, leppetrahvid, riiklikud koormised) ja seejärel põhikohustused. Juhul kui tarbija põhikohustuse tasumisel ei määra missuguse põhikohustuse täitmiseks makse teostati, loetakse esimeses järjekorras täidetuks võrguettevõtja poolt tarbijale üldteenuse osutamisest või avatud tarne ahela katkemisel elektrienergia müügist tekkinud põhikohustused ja seejärel võrgulepingust ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused.
  6. Kui tarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus tarbijalt nõuda kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,5% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude täieliku laekumise päeval.
  7. Võrguettevõtja võib tarbijalt nõuda intressivabalt ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu tarbimise alusel määratud 2 (kahe) arveldusperioodi tasu, kui tarbija:
   1. on võlgu võrgulepingust või üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või avatud tarne ahela katkemisel võrguettevõtja poolt müüdud elektrienergia eest tasumisel või
   2. tarbija on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.
  8. Tarbija valitud hinnapakett hakkab kehtima poolte vahel kokkulepitud päevast.
  9. Võrguettevõtjal on õigus küsida hinnapaketi vahetamise eest tarbijalt tasu hinnakirjas sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  10. Kui võrguettevõtja muudab hinnakirja ja tarbija ei avalda soovi vahetada seoses sellega hinnapaketti, siis vahetab võrguettevõtja tasuta tarbija kehtiva hinnapaketi kõige sarnasemate tingimustega uue hinnapaketi vastu.
 1. VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA KEHTIVUS
  1. Võrguleping jõustub võrgulepingus kokkulepitud ajal. Võrguleping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu, milles lepitakse samuti kokku võrgulepingus.
  2. Tüüptingimused ja võrguettevõtja hinnakiri kehtivad kõigi jõusolevate võrgulepingute ja sõlmitavate võrgulepingute kohta sõltumata sellest, kas need on vahetult võrgulepingule lisatud või mitte.
  3. Võrguleping lõpeb:
   1. tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõpetamisest. Kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse võrguleping pikenenuks samaks tähtajaks ja samadel tingimustel;
   2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
   3. võrgulepingu ülesütlemisel õigusaktides, võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud alustel ja korras;
   4. äritarbija lõppemisel;
   5. muul õigusaktis ettenähtud alusel.
  4. Tarbija teatab tähtajalise või tähtajatu võrgulepingu ülesütlemisest võrguettevõtjale ette üks (1) kuu.
  5. Tarbija teatab võrgulepingu lõppemisel võrguettevõtjale mõõteseadme mõõteandmed (välja arvatud kauglugemisseadme kasutamise korral), võimaldab võrguettevõtjale mõõteseadme ülevaatuse ja vajadusel elektrikatkestuse tegemise liitumis- ja/või mõõtepunktis.
 1. VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUTMINE
  1. Võrgulepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alustel kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.
  2. Võrguettevõtjal on õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides õigus ühepoolselt muuta tüüptingimusi ja hinnakirja. Võrguettevõtja annab tarbija nõudmisel selgitusi muudatuste kohta. Tarbijal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.
 1. VASTUTUS
  1. Pooled vastutavad võrgulepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest õigusaktides sätestatud korras.
  2. Pool hüvitab teisele poolele võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju. sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
  3. Pool ei vastuta oma võrgulepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Üldjuhul eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav. Kui õigusaktis, standardis või tehnilistes eeskirjades on teatud asjaolu sõnaselgelt loetud vääramatuks jõuks (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), siis selline asjaolu on rikkumist vabandav.
  4. Tarbija vastutab tema valduses paiknevate võrguettevõtja elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest ning teavitab võrguettevõtjat nende rikkumisest või kaotsiminekust, samuti ebaseadusliku elektrienergia tarbimise ning võrguteenuste kasutamisest või sellisest kahtlusest.
  5. Kui mõõtesüsteemi või selle osa kahjustamise või kaotsimineku põhjustas tarbija, hüvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus- asendus- või ümberehituskulud.
  6. Võrguettevõtja võib omal algatusel vabastada tarbija võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud tarbija kohustuse täitmisest, teavitades sellest kirjalikult tarbijat.
 1. TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD
  1. Õigusaktist, võrgulepingust, tüüptingimustest ja hinnakirjast tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.
  2. Füüsilisest isikust tarbija annab võrguettevõtjale, isikutele, keda võrguettevõtja kasutab oma kohustuste täitmiseks ja isikutele, kellele võrguettevõtja on loovutanud tarbija vastu võrgulepingust tulenevad nõuded, nõusoleku võrgulepingust ja võrguteenuste osutamisest saadud tarbija isikuandmete töötlemiseks võrgulepingu täitmise ja võrguteenuste osutamise eesmärgil. Tarbijal on õigus igal ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Tagasiulatuvalt nõusolekut tagasi võtta ei saa.
  3. Võrguettevõtja teavitab tarbijat plaanilistest katkestustest vähemalt 2 (kaks) päeva ette.
  4. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitatakse teist poolt 7 (seitsme) päeva jooksul.
 1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  1. Võrgulepingust tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.
  2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
  3. Kodutarbija võib võrgulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse teenuse väärtus on 20 või enam eurot, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
  4. Võrgulepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.