Lisateenuste tüüptingimused

Kehtivad alates 25.01.2018

 1. ÜLDSÄTTED

Käesolevad Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ(edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgu lisateenuste tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt võrgu lisateenuste osutamist tarbijale (edaspidi: tarbija või pool).

 1. MÕISTED
  1. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.
  2. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
   1. hinnakiri – võrguettevõtja poolt kehtestatud võrgu lisateenuste loetelu koos hindadega;
   2. lisateenus – teenus, mida võrguettevõtja osutab tarbijale ja mis on otseselt seotud kas liitumispunktis elektripaigaldise võrguga ühendamisega, tarbimistingimuste muutmisega, võrguühenduse kasutamise võimaldamisega liitumispunktis, võrgus elektrienergia edastamisega liitumispunktini, nõuetekohaste mõõteseadmete paigaldamisega või mõõteandmete kogumise ning töötlemisega. Lisateenus võib olla seotud näiteks mõõtesüsteemiga, pingesüsteemiga, peakaitsmega, plommimisega, elektritöödega, kooskõlastustega jne.
 1. LISATEENUSTE OSUTAMINE
  1. Tarbija võib võrguettevõtjalt tellida hinnakirjas nimetatud lisateenuse, mille osutamises lepivad võrguettevõtja ja tarbija kokku kas suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis sõlmitavas võrgu lisateenuste lepingus (edaspidi: leping).
  2. Võrguettevõtja osutab tarbijale lisateenust õigusaktides, lepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras.
  3. Võrguettevõtja tagab tarbijale kokkulepitud lisateenuse valmimise lepingus kokkulepitud ajaks, teatades tarbijale lisateenuse valmimisest kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis saadetava teatega.
  4. Võrguettevõtjal on õigus keelduda tarbijale lisateenuse osutamisest õigusaktides, tüüptingimustes
 1. TASU JA ARVELDAMINE
  1. Tarbija maksab võrguettevõtjale lisateenuse osutamise eest tasu lepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas ettenähtud korras ja ulatuses.
  2. Võrguettevõtja väljastab tarbijale lisateenuse osutamise eest arve.
  3. Arve väljastatakse tarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt.
  4. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, mil see laekub võrguettevõtjale.
  5. Kui tarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus tarbijalt küsida kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,5 % päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse arvel märgitud tasude täieliku laekumise päeval.
 1. LEPINGU MUUTMINE
  1. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta tüüptingimusi. Selle tarbija lepingule, kelle lisateenuse tellimus ei ole tüüptingimuste muudatuse jõustumise ajaks valminud, kohaldatakse lepingu sõlmimise ajal kehtinud tüüptingimusi.
  2. Lepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
  3. Lepingu muutmiseks esitab pool teisele poolele kirjaliku põhjendatud avalduse, milles ta selgitab lepingu muutmise soovi ja põhjust. Teine pool vastab muudatuse soovijale kirjalikult 14 päeva jooksul.
 1. LEPINGU LÕPETAMINE
  1. Lepingu võib lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel.
  2. Tarbija võib lepingu lõpetada, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 14 päeva ette.
  3. Võrguettevõtja võib lepingu lõpetada, teatades sellest tarbijale kirjalikult vähemalt 14 päeva ette, kui tarbija on lepingu järgse tasu maksmisega viivitanud rohkem kui 30 päeva või on rikkunud oluliselt muud lepingus või õigusaktis sätestatud kohustust ja ei ole rikkumist kõrvaldanud võrguettevõtja poolt antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.
  4. Kui leping lõpetatakse enne kui võrguettevõtja on lepingu täitnud (lisateenuse osutamise lõpetanud), tasub tarbija võrguettevõtjale kõik lisateenuse osutamisega seoses kantud võrguettevõtja põhjendatud kulutused.
  5. Lepingu lõpetamisel peale võrguettevõtja poolset lepingu täitmist tarbijale lisateenuse osutamise tasu ei tagastata.
 1. VASTUTUS
  1. Pool vastutab võrgu lisateenuste lepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuste rikkumine) eest.
  2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
  3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Võrguettevõtja kohustuste rikkumine on vabandatav, kui ta ei saa tarbijast või kolmandast isikust tulenevatel põhjustel võrgu lisateenutse osutamiseks vajalike lube, kooskõlastusi või nõusolekuid.
 1. TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD
  1. Teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on nõutavas vormis edastatud teisele poolele lepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.
  2. Pooled on kohustatud üksteist teavitama mõistliku aja jooksul kõigist asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist.
  3. Võrguettevõtja avaldab info lisateenuste ja hinnakirja kohta võrguettevõtja veebilehel.
  4. Füüsilisest isikust tarbija annab lepingu sõlmimisega võrguettevõtjale ja isikutele, keda võrguettevõtja kasutab lepingu täitmisel või kellele võrguettevõtja on loovutanud lepingust tulenevad nõuded tarbija vastu, nõusoleku lepingust ja lepingu täitmise käigus saadud tarbija isikuandmete töötlemiseks lepingu täitmise eesmärgil. Tarbijal on õigus igal ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta tagasi. Tagasiulatuvalt nõusolekut tagasi võtta ei saa
 1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  1. Lisateenuste osutamisest tulenevad vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.
  2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
  3. Füüsilisest isikust tarbija võib lisateenuste osutamisest tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse teenuse väärtus on 20 või enam eurot, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
  4. Lisateenuste osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.