Üldteenuse osutamise tüüptingimused

Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ üldteenuse osutamise tüüptingimused
Kehtivad alates 01.01.2013

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1.Käesolevad Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool) üldteenuse osutamise
  tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt
  elektrituruseaduses sätestatud juhtudel ja korras kodutarbijale, korteriühistule, korteriomanike
  ühisusele ja sellele äritarbijale, kelle tarbimiskoht on ühendatud võrguga madalpingel kuni 63-
  amprise peakaitsme kaudu (edaspidi: väiketarbija või pool) elektrienergia müüki üldteenusena
  (edaspidi: üldteenus).
  1.2.Tüüptingimused ei reguleeri väiketarbijale võrguteenuste osutamist, võrguleping tuleb
  väiketarbijal sõlmida võrguettevõtjaga eraldi.
  1.3.Võrguettevõtja osutab väiketarbijale üldteenust, kui:
  1.3.1. väiketarbija elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtja võrguga ja
  1.3.2. väiketarbijal on liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguettevõtjaga sõlmitud kehtiv
  võrguleping ja
  1.3.3. väiketarbijale ei müü muu isik muul õiguslikul alusel elektrienergiat ja
  1.3.4. ei esine õigusaktis toodud muud alust üldteenuse osutamisest keeldumiseks.
  1.4. Võrguettevõtja osutab üldteenust käesolevate tüüptingimuste alusel kasutades võrgulepingus
  kokkulepitud väiketarbija ja mõõtepunktiga seotud andmeid.
  1.5.Võrguettevõtja järgib üldteenuse osutamisel väiketarbijate võrdse kohtlemise põhimõtet.
 2. MÕISTED
  2.1.Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides
  ning võrgulepingus ja selle tüüptingimustes (edaspidi: võrguleping) toodud tähenduses, välja
  arvatud juhul, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.
  2.2.Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
  2.2.1. avatud tarnija – isik, kes müüb väiketarbijale mõõtepunktis kogu vajaliku elektrienergia ja
  kannab mõõtepunkti osas õigusaktides sätestatud bilansivastutust;
  2.2.2. avatud tarnija vahetamine – õigusaktis toodud korras toimuv protsess, mille tulemusena
  vahetub mõõtepunktis väiketarbijale elektrienergiat müüv avatud tarnija (elektrimüüja);
  2.2.3. üldteenus – võrguettevõtja poolt õigusaktis sätestatud alusel ja korras elektrienergia müük
  sellisele väiketarbijale, kelle elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtja võrguga ja kellele
  ei müü muul viisil elektrienergiat muu isik;
  2.2.4. üldteenuse tasu – üldteenuse korras vastaval kuul müüdud elektrienergia tunnipõhiste
  koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud
  keskmise hinna alusel võrguettevõtja poolt arvutatav elektrienergia hind, millele lisanduvad
  üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.
 3. ÜLDTEENUSE OSUTAMINE
  3.1.Võrguettevõtja osutab väiketarbijale õigusaktides ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja
  korras üldteenust.
  3.2.Üldteenuse osutamine algab ja lõppeb õigusaktis sätestatud tähtpäevast või poolte vahel
  kokkulepitud päevast.
  3.3.Võrguettevõtja on võrgulepingus kokkulepitud mõõtepunktis väiketarbijale üldteenuse osutamise
  ajal ainus avatud tarnija (elektrimüüja). Kui väiketarbija soovib mõõtepunktis hakata ostma
  elektrienergiat muult isikult või muul viisil tuleb tal sõlmida avatud tarnijaga (elektrimüüjaga)
  asjakohane avatud tarne leping.
  3.4.Mõõtepunktis üldteenusena müüdud elektrienergia kogused mõõdab ja/või määrab õigusakti
  ja/või võrgulepingu alusel võrguettevõtja.
  3.5.Võrguettevõtjal on õigus keelduda väiketarbijale üldteenuse osutamisest õigusaktides või
  tüüptingimustes või võrgulepingus sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõtja põhjendab
  väiketarbijale oma keeldumist.
 4. ÜLDTEENUSE TASU JA ARVELDAMINE
  4.1.Arve koostamise aluseks on õigusaktis sätestatud korras arvutatud ja võrguettevõtja veebilehel
  avalikustatud üldteenuse tasu ning väiketarbija mõõtepunktis võrguettevõtja poolt mõõdetud
  ja/või määratud elektrienergia kogus, sh võrgulepingus sätestatud juhtudel arvutuslikult
  määratud elektrienergia kaod ja/või prognoositud elektrienergia kogused. Üldteenuse tasule
  lisanduvad õigusaktis sätestatud korras ja suuruses riiklikud maksud ja tasud.
  4.2.Võrguettevõtja avaldab eelmise kuu üldteenuse tasu koos selle aluseks olevate andmete ja
  arvutuskäiguga (sh eristades eelmisel kuul üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna,
  üldteenuse osutamise põhjendatud kulud ja mõistliku ärikasumi) oma veebilehel üldteenuse
  osutamisele järgneva kuu 9. (üheksandaks) kuupäevaks.
  4.3.Üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna arvutab võrguettevõtja põhitariifsena neile
  väiketarbijatele, kelle tarbimiskohta on paigaldatud ühe- või ajatariifne mõõtesüsteem ja kes
  kasutavad ühetariifseid võrguteenuseid ning ajatariifsena neile väiketarbijatele, kelle
  mõõtepunkti on paigaldatud ajatariifne mõõtesüsteem ja kes kasutavad ajatariifseid
  võrguteenuseid.
  4.4.Kui peale arve esitamist võrguettevõtja korrigeerib vastavalt õigusaktile arve koostamise aluseks
  olnud väiketarbija mõõtepunktis mõõdetud ja/või määratud elektrienergia koguseid, korrigeerib
  võrguettevõtja ka üldteenusena müüdud elektrienergia kogust ja selle eest tasumisele kuuluvat
  makset järgmise kuu arvega.
  4.5.Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu.
  4.6.Arve väljastatakse väiketarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt.
  4.7.Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval,
  millal see laekub võrguettevõtjale.
  4.8.Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (sh viivised, intressid,
  leppetrahvid, riiklikud koormised) ja seejärel põhikohustused. Esimeses järjekorras loetakse
  täidetuks võrguettevõtja poolt väiketarbijale üldteenuse osutamisest ja seejärel võrgulepingust
  ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused. Varem sissenõutavaks muutunud
  põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
  4.9.Kui väiketarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus väiketarbijalt küsida
  kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1 % päevas. Viivist
  hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse arvel märgitud tasude
  täieliku laekumise päeval.
  4.10. Kui väiketarbija on omal algatusel teinud võrguettevõtjale ettemaksu, ei ole
  võrguettevõtjal kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Väiketarbija soovil arvestab
  võrguettevõtja ettemaksu tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu väiketarbijale.
  4.11. Võrguettevõtja võib väiketarbijalt küsida ilma intressi maksmise kohustuseta ettemaksu,
  mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu tarbimise alusel määratud 2 (kahe)
  arveldusperioodi tasu, kui väiketarbija:
  4.11.1. on võlgu üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või
  4.11.2. väiketarbija on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.
  4.12. Ettemaks tagastatakse väiketarbijale üldteenuse osutamise lõppemisel kui kõik
  väiketarbija kohustused võrguettevõtja ees on nõuetekohaselt täidetud.
 5. TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS
  5.1.Kehtivad tüüptingimused kohalduvad kõikidele juhtudele, kui võrguettevõtja osutab õigusaktis
  sätestatud juhtudel ja korras väiketarbijale üldteenust.
  5.2.Üldteenuse osutamine lõpeb:
  5.2.1. poolte kokkuleppel;
  5.2.2. üldteenuse osutamisest tarbija poolt loobumisel või üldteenuse osutamisest keeldumisel
  õigusaktides või tüüptingimustes sätestatud alustel ja korras;
  5.2.3. mõõtepunktis avatud tarnija vahetumisel;
  5.2.4. äritarbijast väiketarbija lõppemisel;
  5.2.5. võrgulepingu lõppemisel;
  5.2.6. muul tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alusel.
  5.3.Väiketarbija teatab üldteenuse korras elektrienergia ostmise lõpetamise soovist võrguettevõtjale
  ette arvestusega, et avatud tarnija vahetamine kestab 21 päeva ja saab toimuda kalendrikuu
  vahetusel, kui õigusaktist ei tulene teisiti.
  5.4.Üldteenuse osutamise lõppemisel maksab väiketarbija võrguettevõtja arvel näidatud tähtpäevaks
  võrguettevõtjale kõik üldteenuse osutamisest tulenevad tasud.
 6. TÜÜPTINGIMUSTE MUUTMINE
  6.1.Võrguettevõtjal on õigus õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides ühepoolselt muuta
  üldteenuse osutamise tüüptingimusi.
  6.2.Võrguettevõtja annab väiketarbija soovil selgitusi muudatuste kohta.
  6.3.Väiketarbijal on muudatustega mittenõustumise korral õigus õigusaktides sätestatud korda
  järgides üldteenuse kasutamisest loobuda.
 7. VASTUTUS
  7.1.Pooled vastutavad õigusaktis ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või
  täitmata jätmise (edaspidi: kohustuse rikkumine) eest õigusaktides sätestatud korras.
  7.2.Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu
  kahju sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
  7.3.Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav.
  7.4.Võrguettevõtja vastutab võrguteenuste kvaliteedi ja võrguettevõtja elektripaigaldises toimuva
  elektrikatkestuste eest õigusaktis, võrgulepingus sätestatud juhtudel ja korras.
 8. TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD
  8.1.Õigusaktist ja tüüptingimustest tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt
  esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on nõutavas vormis edastatud teisele
  poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.
  8.2. Füüsilisest isikust tarbija annab võrguettevõtjale, isikutele, keda võrguettevõtja kasutab oma
  kohustuste täitmiseks ja isikutele, kellele võrguettevõtja on loovutanud kodutarbija vastu
  üldteenuse osutamisest tulenevad nõuded, nõusoleku üldteenuse osutamisest ja võrgulepingust
  saadud tarbija isikuandmete töötlemiseks üldteenuse osutamise eesmärgil. Tarbijal on õigus igal
  ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Tagasiulatuvalt nõusolekut tagasi võtta ei
  saa.
 9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  9.1.Üldteenuse osutamisest tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.
  9.2.Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel
  kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
  9.3. Füüsilisest isikust tarbija võib üldteenuse osutamisest tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida
  pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse teenuse väärtus on 20 või
  enam eurot, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras
  Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
  9.4. Üldteenuse osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt,
  lahendatakse kohtus.