PKF Estonia OÜ

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ osanikule ja Konkurentsiametile

Arvamus

Oleme auditeerinud Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ (edaspidi „ettevõtte”) spetsiaalse otstarbega finantsaruannet, mis on koostatud kooskõlas Elektrituruseaduse §17 nõuetega ning sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2023, ning kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta jaotatuna võrguteenuse osutamise ja elektrienergia müügi tegevusalade vahel  ning eelnimetatud jaotuse tegemisel kasutatud arvestuspõhimõtete kirjeldust.  Meie arvates on Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ eelnimetatud spetsiifilise otstarbega finantsaruanne koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas Elektrituruseaduse §17 nõuetega.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standardiga ISA 800 (Eesti) „Spetsiaalselt arvesse võetavad asjaolud – eriotstarbeliste raamistikega kooskõlas koostatud finantsaruannete auditid.“  Meie kohustusi kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Audiitori kohustused seoses finantsaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas finantsaruande auditi läbiviimisel asjassepuutuvate eetikanõuetega, mis meile rakenduvad, ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Asjaolu rõhutamine – Arvestuse alus ja levitamise ning kasutamise piirang

Juhime tähelepanu, et finantsaruanne on koostatud spetsiifiliselt kooskõlas Elektrituruseaduse §17 nõuetega, mistõttu ei pruugi see finantsaruanne olla sobiv muuks otstarbeks. Meie aruanne on ette nähtud üksnes ettevõtte ja Konkurentsiameti jaoks ja seda ei tohiks levitada muudele osapooltele ega kasutada muude osapoolte poolt.  Meie arvamust ei ole modifitseeritud seoses selle asjaoluga.

 Juhtkonna kohustused seoses finantsaruandega

 Juhtkond vastutab finantsaruande koostamise eest kooskõlas kooskõlas Elektrituruseaduse §17 toodud spetsiifiliste nõuetega  ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, selleks et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta finantsaruande koostamist.

Audiitori kohustused seoses finantsaruannete auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas finantsaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja audiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas ISAdega läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad selle finantsaruande alusel teevad.

Me kasutame auditi osana vastavalt ISA-dele kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

· teeme kindlaks finantsaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid ja hindame neid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali aluse andmiseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

 · omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

 · hindame kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud informatsiooni põhjendatust.

Rein Ruusalu

Vandeaudiitori number 261

PKF Estonia Osaühing

Pärnu mnt 141, Tallinn, Harju maakond, 11314

27.05.2024