Elektrituru seaduse §17 kohaselt koostatud bilanss seisuga 31.12.2023 ning sel kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruanne jaotatuna võrguteenuste osutamise ja elektrienergia müügi tegevusalade vahel.

Arvestuspõhimõtted

Käesolev finantsaruanne on koostatud Elektrituruseaduse (EITS) §17 kohaselt  eesmärgiga tagada elektriettevõtja elektrienergiaga seotud tegevusalade eristamine. Vastavalt EITS-le on ettevõtte majandustegevus eristatud alljärgnevalt:

1. Võrguteenuse osutamine

2. Mittepõhitegevus – elektrienergia müük.

3. Majandusaasta jooksul ei peeta eraldi raamatupidamisarvestust eri tegevusvaldkondade lõikes, bilansi-ja kasumiaruande kirjed jagatakse majandusaasta lõpul alljärgnevalt:

 Bilansikirjete jagamine

1. Raha ja pangakontod – eesmärk eri tegevusalade bilansid tasakaalustada.

2. Nõuded ja ettemaksud – nõuete all on kajastatud: konkreetsete klientide tasumata võlg võrguteenuste osutamise eest, ettemaksu konto jääk Maksu- ja Tolliametis (sh käibemaks põhivara ostult jne), ettemaksed konkreetsetele tarnijatele.

3. Materiaalne põhivara – kogu materiaalne põhivara on soetatud võrguteenuse osutamise eesmärgil.

4. Lühiajalised kohustised:

4.1 Võlad tarnijatele – konkreetselt tasumata arved tarnijatele;

4.2 Võlad töövõtjatele – võrguteenuse osutamisele on jagatud 81,7%  tööjõukulust

4.3 Maksuvõlad – müüdud võrguteenuse aktsiisimaks detsembris.

4.4 Ostjate ettemaksed – ettemaks võrguga liitumise eest.

5. Omakapital – võrguteenuse osutamisele on jagatud 100% aktsiakapital nimiväärtuses ja ülekurssi, mille vastu oli ettevõtte loomisel algbilansina üle antud materiaalne põhivara.

6. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) – võrguteenuse osutamisele on jagatud 100% eelmiste perioodide jaotamata kahjumist, lähtudes teadmisest, et eelnevatel aastatel on võrguteenuse osutamise tegevus pidevalt olnud kahjumlik.

Kasumiaruande jagamine

1. Müügitulu – võrguteenuste müügi hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

2. Kaubad, toore, materjal ja teenused:

2.1 Ostetud ja edasimüüdud võrguteenuse osutamise otsesed kulud;

2.2 Kasutusvõimsuse, taastuvenergia, reaktiivenergia ja aktsiisi kulu on kajastatud võrguteenuse kuluna;

2.3 Võrguteenuse osutamise kuludele on lisatud elektrienergia kadudest tulenevad kulud.

 3. Muud tegevuskulud:

3.1 Võrguteenuse osutamise kuludele on lisatud 81,7%  muudest tegevuskuludest ja tööjõukulust.

3.2 Materiaalse põhivara kulum.

4. Muud ärikulud – elektrialajaamade asukohtade maatükkide maamaks

5. Muud finantstulud ja -kulud – võrguteenuse osutamise tuludele ja -kuludele on jagatud 81,7%  muudest finantstuludest ja -kuludest.

Bilanss seisuga 31.12.2023, eurodes.

Võrguteenuse osutamineElektrienergia müükKokku
Raha94 0304 27198 301
Nõuded ja ettemaksed32 53627 79860 334
Kokku käibevara126 56632 069158 635
Materiaalne põhivara615 4840615 484
Varad kokku742 05032 069774 119
Lühiajalised võlad ja ettemaksed58 02826 95784 985
Kohustused kokku58 02826 95784 985
Omakapital
Osakapital127 800127 800
Ülekurss572 896572 896
Eelmiste perioodide jaotamata kasum-22 747-22 747
Aruandeaasta kasum6 0735 11211 185
Kokku omakapital689 1345 112689 134
Kokku kohustused ja omakapital747 16232 069774 119


Kasumiaruanne 01.01.2023-31.12.2023, eurodes.

Võrguteenuse osutamineElektrienergia müükKokku
Müügitulu160 049139 408299 457
Kaubad, toore, materjal ja teenused-109 871-128 165-238 036
Mitmesugused tegevuskulud-12 179-2 728-14 907
Tööjõukulud-15 939-3 570-19 509
Põhivara kulm ja väärtuse langus-16 4080-16 408
Muud ärikulud-3210-321
Ärikasum5 3314 94510 276
Muud finantstulud ja -kulud743166909
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist6 0745 11111 185
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)6 0745 11111 185

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE